Gebruik van deze site
Deze site wordt gecontroleerd en beheerd door FEM self∙care BV (hierna “FEM self∙care”), 2612 EH Delft. Toegang tot en gebruik van deze site zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, deze gebruiksvoorwaarden.
FEM self∙care behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen, indien zij dit nodig acht; u wordt daarom geadviseerd om ze regelmatig te controleren.
Deze site is publiekelijk beschikbaar.
Deze site is niet bedoeld om als een bron van medisch advies of mening gebruikt te worden. In geen geval mag op deze site iets worden gebruikt om een medische diagnose te stellen, die alleen kan worden bereikt door een gekwalificeerde arts te raadplegen.

Inhoud en aansprakelijkheid
Deze site is gemaakt om algemene informatie over overgangsklachten te bieden. Het is ontwikkeld in overeenstemming met de principes van internationale regelgeving.
U stemt ermee in dat toegang tot en gebruik van deze site en de inhoud daarvan voor uw eigen risico is. FEM self∙care en alle partijen die betrokken zijn bij het maken, produceren of leveren van deze site, sluiten hierbij uitdrukkelijk uit:
• Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid.
• Elke aansprakelijkheid voor enig direct, indirect of gevolgschade of opgelopen schade door een gebruiker die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van of het onvermogen om deze site te gebruiken, of fouten of weglatingen in de inhoud ervan.

FEM self∙care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde ontkenning of service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de audio, video, gegevens of tekst op de site of enig ander aspect van de site.

Registratie en Privacy
FEM self∙care respecteert de privacy van haar geregistreerde sitegebruikers en gebruikers moeten verwijzen naar het Privacybeleid voor onthullingen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens.

Handelsmerken and Logo’s
U mag op geen enkele manier gebruik maken van de handelsmerken en logo’s die op deze site worden gebruikt.

Auteursrechten
FEM self∙care is de eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten op de site. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden. U mag een enkele kopie van het materiaal dat op deze site is gepubliceerd alleen op uw harde schijf of in papieren vorm downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrechtelijke of andere eigendomskennisgevingen verwijdert. U mag materiaal op een andere manier of geheel of gedeeltelijk niet kopiëren, verspreiden, weergeven, downloaden, wijzigen, opnieuw plaatsen, verzenden of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FEM self∙care. U mag op een andere webserver het geheel of een deel van het materiaal gepubliceerd door FEM self∙care op deze site niet spiegelen en u mag geen van de afbeeldingen kopiëren die zijn opgenomen in materiaal dat op deze site is gepubliceerd.
Niets hierin kan worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, estoppels of anderszins van enige licentie of recht onder een patent of handelsmerk van FEM self∙care of een derde partij. Met uitzondering van hetgeen hierboven uitdrukkelijk is bepaald, kan niets in dit document worden geïnterpreteerd als een licentie of recht op auteursrechtelijk werk waarvan FEM self∙care de eigenaar of licentiehouder is.

Voorbehoud van rechten
FEM self∙care behoudt zich het recht voor om materiaal van deze site op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

Toepasselijke wetten
Nederlandse wetten regelen deze gebruiksvoorwaarden en hun interpretatie, en de Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden te beslechten.

Diversen
Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal deze bepaling scheidbaar zijn zonder de geldigheid, wettelijkheid of afdwingbaarheid van alle overige bepalingen te beïnvloeden. Behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld, vormen deze gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en FEM self∙care met betrekking tot het gebruik van deze site en inhoud.